Van betonvloer naar Sportvloer – vlakheids correcties

 In Blog

Meting (on) vlakke betonvloer met correctie mogelijkheden

Vlakheids correctie betonvloeren:

Voor een van Nederlands grotere bouwers mochten wij een betonvloer voorbereiden voor het aanbrengen van meerdere sportvloeren.

De reeds gestorte betonvloeren werd aangebracht onder de in de NEN 2741 vastgelegde klasse 4. Later in het bouwproces werd het te plaatsen type sportvloer gewijzigd waardoor de vlakheid van de vloer niet meer voldeed!

Probleemstelling:

Voor het aanbrengen van de sportvloer op de betonvloer met de bovenzijde van de sportvloeren op het vastgestelde peil was een minimale vrije hoogte vereist boven de betonvloeren. Hoewel de betonvloer wel op dit peil was aangebracht lag deze, door de onvlakheid welke inherent is aan de gekozen klasse (NEN 2741 klasse 4), op vele punten te hoog en konden de sportvloeren dus niet zonder meer op de betonvloeren worden aangebracht.

Het betrof hier een viertal kleinere sportvloeren en twee grotere betonvloeren met een totale oppervlakte van bijna zesduizend m2.

Voor het corrigeren van de vier kleinere vloeren werd door de aannemer gekozen om deze vloeren handmatig in te meten en de te hoge punten van de vloer te markeren en deze onder controle van handmatige maatvoering af te frezen. Moru heeft hiervoor een 500 kg frees ingezet en de te hoge plekken met deze frees op het gewenste vloerpeil gebracht.

Voor de grotere vloeren (totaal ruim 4.200 m2) is gekozen om deze betonvloeren eerst digitaal in te meten en afhankelijk van het resultaat de beste bewerkings methode te kiezen.  Voor het inmeten van de vlakheid van de betonvloeren werd gekozen voor een 3D inmeting welke door Moru werd uitgevoerd met behulp van een Totalstation. Deze meting werd uitgevoerd met een meetdichtheid van 25 x 25 cm om zo een gedetailleerd beeld van de (on) vlakheid van de betonvloeren te krijgen.

Op basis van het meetrapport kon nu worden vastgesteld waar de betonvloer te laag lag, en moest worden uitgevuld, en waar deze te hoog lag en dus moest worden afgefreesd.

De betonvloeren werden alle geëgaliseerd voordat de sportvloer werd aangebracht. Over de gehele vloer moest rekening gehouden worden met een minimale overlaging met 5 mm egaline. Verder moesten alle te diep gelegen delen in de betonvloer met de egaline worden uitgevuld.

Bepaling werkwijze versus kosten:

Zowel het affrezen van de betonvloer als het uitvullen brengt kosten met zich mee. Om nu te kijken wat de meest voordelige werkwijze zou zijn voor de aannemer was het zéér belangrijk om te kunnen vaststellen wat de meest voordelige hoogte\peil zou zijn waarop gefreesd zou gaan worden. De som was duidelijk: Hoe meer er gefreesd werd, hoe minder er gevuld werd. Dit betekent dan meer freeskosten en minder egalisatie! Het omgekeerde geld hier natuurlijk ook.

Op basis van de door Moru verrichtte metingen en de beschikbare software kon Moru per mm peil wijziging voor de aannemer inzichtelijk maken wat de (financiële) gevolgen waren voor de aannemer en zo kon deze weloverwogen de keuze maken tot op welk peil Moru de betonvloeren diende af te frezen.

Uitvoering freeswerk met 3D & lasersturing:

Bij de uiteindelijke uitvoering van het freeswerk kon de digitaal gestuurde freesmachine nu worden gevoed met de data uit de meting waarbij het door de aannemer gewenste peil waarop het beton afgefreesd diende te worden reeds was geprogrammeerd. Daar de meting met behulp van 3D is gemaakt weet de freesmachine, welke tijdens de werkzaamheden communiceert met het opgestelde Totalstation, precies op welke plek op de betonvloer er gefreesd moet worden en hoeveel hier dan moet worden verwijderd.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Frezen, stofvrij stralen en diamant schuren